Hej slováci

 1. Dievča, dievča, biely anjel
 2. Svieť mesiačik
 3. Keď som išiel cez tú horu
 4. Povedzte mi mladé ženy
 5. Pieseň k narodeninám
 6. Duša drahá
 7. Tam pri potôčku
 8. Široko, ďaleko, v tej talianskej zemi
 9. Hore tou Bystricou
 10. V tom našom potôčku
 11. Hej Slováci
 12. A ja som gazda
 13. Prečo si sa milý
 14. Keď som začal na harmoniku hrať
 15. Mojeho milého rodina
 16. Tam pri Trenčíne
 17. Počúvajte muži
 18. Umrela cigánka
                                                                        

p02