Frajerôčka moja

 1. Kdeže máš šuhajko
 2. Za horami
 3. Stvorenie sveta
 4. Ruža voňavá-Slovenská dievčina
 5. V šírej ruskej zemi
 6. Pre rodičov
 7. Hodová
 8. Ešte som šuhajík mladý bol
 9. Titanic - Frajerôčka moja - Na jarmoku v Levoči - Čo si taká smutná
 10. Jedna zahradôčka
 11. Modranský vinohrad
 12. V Prievidzi na zvonici
 13. Keď ma milá nechceš
 14. Hájnikova žena - Pred tou našou dedinôčkou
 15. Pred tým naším vinohradom
 16. Prala som ja na potoku - My sme deti zpod Vtáčnika
 17. Alleluja
 18. Chudobná dievčina
                                                                        

p05