Poďme sa baviť

 1. Do tej našej záhradôčky
 2. Euro K.Halan – K.Halan
 3. Dobro jutro
 4. Za tú horú
 5. Prešiel som ja
 6. Don Pedro
 7. Šukares mange
 8. Milovala som jedného
 9. Dnes večer Vám hráme
 10. Dža, dža more
 11. Chovala mamička
 12. Štyridsiatka K.Halan – K.Halan
 13. Poďme sa baviť
 14. Biela ruža
 15. Jugo mix
 16. Načo mi je tá záhradka
                                                                        

p18